Gamp Logo

Obchodné podmienky portálu GAMP.SK

 

Pred akýmkoľvek použitím internetového portálu GAMP.SK (ďalej aj „Portál“) si pozorne prečítajte tieto obchodné podmienky používania portálu GAMP.SK. V prípade, ak nesúhlasíte s akýmkoľvek ustanovením obsiahnutým v týchto obchodných podmienkach, ihneď prestaňte portál GAMP.SK používať a opustite ho. Akýmkoľvek zotrvaním na portáli GAMP.SK a použitím tohto Portáluvyjadrujete svoj súhlas s týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre Vás ako používateľa portálu GAMP.SK právne záväzné.

Portál GAMP.SK slúži na sprostredkovanie uzatvárania poistných zmlúv a poskytovanie informácií o vybraných bankových produktoch.

 

(1) Prevádzkovateľ portálu a autorské práva
Vlastníkom a prevádzkovateľom portálu GAMP.SKje spoločnosť Umbrella Group, s.r.o., Štefánikova 15, 811 05 Bratislava, IČO: 44068000 (ďalej aj „Prevádzkovateľ“). Všetky práva vyhradené. Pokiaľ nie je uvedené inak, držiteľom autorských práv k stránkam a grafickým zobrazeniam týchto stránok, ako aj k informáciám a materiálom na nich uvedených a k ich usporiadaniu je spoločnosť Umbrella Group, s.r.o. Celý obsah týchto stránok vrátane textu, web designu, tzv. layout stránok, technických náčrtov, grafiky, vyobrazení a usporiadaní súborov, odporučenípoužívateľom portálu GAMP.SKje chránený autorským právom.

(2) Samostatný finančný agent
Spoločnosť Umbrella Group, s.r.o. je registrovaná ako samostatný finančný agent v Registri finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a viazaných finančných agentov vedenom Národnou bankou Slovenska pod číslom 79313.

Činnosť samostatného finančného agenta vykonáva spoločnosť Umbrella Group, s.r.o. na základe rozhodnutia Národnej banky Slovenska s číslom ODT-12458/2013 zo dňa 11.11.2013 v sektoroch: 1. poistenia alebo zaistenia, 2. kapitálového trhu, 3. prijímania vkladov, 4. poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov, 5. doplnkového dôchodkového sporenia, 6. starobného dôchodkového sporenia.

(3) Uzatvorenie poistnej zmluvy
Uzatvorenie poistnej zmluvy sa riadi Zákonom 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákonom č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých súvisiacich zákonov v znení neskorších predpisov, Zákonom č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi Európskej Únie a SR, všeobecnými poistnými podmienkami príslušnej poisťovne, ktorej produkt si používateľportálu GAMP.SK dojednal, ako aj Obchodnými podmienkami uvedenými na portáli GAMP.SK.

(4) Aktuálnosť dát a informácií uvedených na Portáli
Prevádzkovateľ dosahuje na portáli GAMP.SK maximálnu možnú presnosť dát a informácií. Avšak, Prevádzkovateľ neručí a nenesie zodpovednosť za zmeny poistných a úrokových sadzieb, bankových poplatkov, poistných podmienok, obchodných podmienok alebo za zmeny rozsahu poistného krytia, o ktorých ju partnerské poisťovne a/alebo banky včas neinformovali a rovnako neručí za poistné sadzby, úrokové sadzby, poistné podmienky a obchodné podmienky, ktoré nie sú súčasťou bankových a poistných produktov príslušnej poisťovne a/alebo banky dojednávaných Prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ rovnako neručí a nenesie zodpovednosť za zmeny v ponuke poistných a bankových produktov danej poisťovne a/alebo banky dojednávaných Prevádzkovateľom, ktoré Prevádzkovateľ nezačlenil do svojej ponuky z dôvodov technických alebo časových.

V prípade, že v objednávke poistnej zmluvy alebo v poistnej zmluve je z akýchkoľvek dôvodov uvedená nesprávna sadzba, Prevádzkovateľ alebo partnerská poisťovňa Prevádzkovateľa si vyhradzuje právo o takejto skutočnosti používateľa portálu GAMP.SK informovať a žiadať úpravu poistnej sadzby na správnu hodnotu podľa sadzobníka danej poisťovne; v prípade, že používateľportálu GAMP.SK nesúhlasí s úpravou sadzby na správnu hodnotu, Prevádzkovateľ alebo partnerská poisťovňa Prevádzkovateľa bude postupovať v súlade so zákonmi SR a všeobecnými poistnými podmienkami.

Používateľ portálu GAMP.SK je povinný pred uzavretím poistnej zmluvy s príslušnou poisťovňou oboznámiť sa so všeobecnými poistnými podmienkami príslušnej poisťovne.

(5) Platba poistného
Pokiaľ pri danom produkte nie je výslovne uvedené na portáli GAMP.SK inak, Prevádzkovateľ vyhlasuje, že žiadny používateľ tohto Portálu neplatí poistné ani akékoľvek iné finančné plnenie za dojednané poistenie priamo Prevádzkovateľovi. Používateľ zásadne platí poistné priamo danej poisťovni, ktorej produkt si dojednáva. Žiaden zamestnanec alebo spolupracovník Prevádzkovateľa nie je oprávnený vyberať od akéhokoľvek používateľa poistné, ani žiadne iné finančné prostriedky.

(6) Pravdivosť poskytnutých informácií klientom
Používateľ portálu GAMP.SK je zodpovedný za pravdivosť, úplnosť a vecnú správnosťúdajov a informácií, ktoré uviedol na tomto Portáli s úmyslom a cieľom uzatvoriť poistnú zmluvu. Ak používateľ pri vypĺňaní údajov alebo vo formulári dojednania poistenia uvedie nesprávne alebo neúplné údaje, prípadne zamlčí rozhodujúcu skutočnosť, nesie všetku právnu a finančnú zodpovednosť za škody, ktoré takýmto konaním používateľaPrevádzkovateľovi alebo príslušnej poisťovni vzniknú.

(7) Uzatváranie zmlúv na diaľku (online)
Používateľ portálu GAMP.SKmá možnosť využiť uzatvorenie zmluvy na diaľku (online). V tomto prípade používateľ obdrží návrh poistnej zmluvy vo formáte .pdf (okrem iného zaslaný na používateľom uvedenú e-mailovú adresu). Takýto návrh zmluvy sa v zmysle všeobecných poistných podmienok a zmluvných dojednaní príslušnej poisťovnea v zmysle Občianskeho zákonníka považuje za prijatýlen momentom zaplatenia (resp. pripísania) poistného na účet poisťovne. Ak poistné nie je zaplatené do termínu uvedeného v návrhu zmluvy, považuje sa návrh zmluvy za neprijatý a poisťovňa nie je týmto návrhom zmluvy viazaná.Poistné sa považuje za zaplatené momentom pripísania finančných prostriedkov na účet príslušnej poisťovne, pokiaľ vo všeobecnýchpoistných podmienkach poisťovne nie je uvedené inak. Poistná zmluva je v takom prípade uzavretá, len čo bolo poistné zaplatené.

Používateľ portálu GAMP.SK vyhlasuje, že sa oboznámil a súhlasí s podmienkami pre uzatváranie zmlúv na diaľku podľa Zákona č. 266/2005 Z.z.o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

(8) Zrušenie žiadosti o poistenie
V prípade výberu zaslania poistnej zmluvy poštou je používateľ oprávnený zrušiť svoju žiadosť o poistenie do podpisu poistnej zmluvy, a to najmä telefonicky alebo e-mailom. Po dojednaní poistky (podpise poistnej zmluvy a jej zaslaní) používateľ môže vypovedať zmluvu v súlade so všeobecnými poistnými podmienkami príslušnej poisťovne a právnymi predpismi.

(9) Klientske konto
Používateľovi, ktorý cez portál GAMP.SK uzavrie poistnú zmluvu, alebo prejaví záujem o iný finančný produkt a uvedie ako kontaktný údaj mailovú adresu, bude zaslané prístupové heslo na jeho klientske konto. Klientske konto si môže používateľ vytvoriť aj bez uzatvorenia konkrétnej poistnej zmluvy alebo iného produktu.

Klientske konto slúži najmä na správu existujúcich zmlúv registrovaného používateľa portálu GAMP.SK, na archiváciu poistných podmienok uzavretých zmlúv a obsahuje bonusové aplikácie, ku ktorým nemajú prístup nezaregistrovaní používatelia.

(10) Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov používateľov je dôležitou súčasťou činnosti spoločnosti Umbrella Group, s.r.o. pri prevádzke portálu GAMP.SK ( používatelia sú dotknutými osobami v zmysle NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len ako „nariadenie” v príslušnom gramatickom tvare)).

Prevádzkovateľ portálu spracúva osobné údaje používateľa od okamihu začatia vypĺňania formulára potrebného pre vytvorenie návrhu zmluvy o finančnej službe.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje používateľa v rozsahu a spôsobom, ktorý je v súlade s nariadením a dobrými mravmi, a to len na vymedzený účel.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje používateľa na základe viacerých právnych základov.

Z pohľadu nariadenia je Prevádzkovateľ v pozícii prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, a to vždy podľa účelu spracovania osobných údajov.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje používateľa výlučne počas doby nevyhnutnej na splnenie vymedzeného účelu spracovania osobných údajov.

Všetky údaje, ktoré používateľ portálu Prevádzkovateľovi poskytne, sú uložené na zabezpečenom serveri.

Prevádzkovateľ zabezpečuje ochranu dát a osobných údajov používateľa portálu použitím postupov podľa bezpečnostnej dokumentácie Prevádzkovateľa, prípadne osôb, pre ktoré osobné údaje spracúva.

Prevádzkovateľ chráni osobné údaje svojich klientov, odoslané vo formulári dojednávania poistenia, medzinárodným bezpečnostným certifikátom od spoločnosti GoDaddy.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom:

a) uzatvorenia zmlúv o finančnej službe,
b) finančného sprostredkovania a plnenia zákonných povinností podľa zákona č. 186/2009 Z.z.,
c) optimalizácia užívateľského rozhrania internetového portálu GAMP.SK

Ad a) Osobné údaje potrebné pre uzatvorenie zmluvy o finančnej službe Prevádzkovateľ spracúva v postavení sprostredkovateľa pre prevádzkovateľov informačných systémov osobných údajov, ktorými sú finančné inštitúcie na účely uzatvorenia zmluvy.

Prevádzkovateľ spracúva najmä tieto osobné údaje používateľa:

meno, priezvisko, trvalý pobyt, prechodný pobyt, rodné číslo, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, kontaktné telefónne číslo, adresu elektronickej pošty a osobné údaje z dokladu totožnosti, a údaje o hnuteľných a nehnuteľných veciach dotknutej osoby.

Právny základ spracúvania predstavujú zmluva o finančnej službe, nariadenie a zákony 39/2015 Z.z. a 186/2009 Z.z.

Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné pre uzatvorenie zmluvy o finančnej službe a pre poskytnutie služby finančného sprostredkovania. Ak používateľ osobné údaje neposkytne, Prevádzkovateľ nesmie poskytnúť službu finančného sprostredkovania.

Ad b) Osobné údaje potrebné pre účel výkonu činnosti finančného agenta podľa zákona č. 186/2009 Z.z. Prevádzkovateľ spracúva v postavení prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ spracúva najmä tieto osobné údaje:

meno, priezvisko, trvalý pobyt, prechodný pobyt, rodné číslo, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, kontaktné telefónne číslo, adresu elektronickej pošty a osobné údaje z dokladu totožnosti, a údaje o hnuteľných a nehnuteľných veciach dotknutej osoby.

Trvanie spracúvania: v zákonnej lehote podľa zákona č. 186/2009 Z.z. (najmenej 10 rokov od platnosti sprostredkovanej zmluvy o finančnej službe).

Právny základ spracúvania: nariadenie a osobitný zákon (č. 186/2009 Z.z.).

Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné pre uzatvorenie zmluvy o finančnom produkte a pre poskytnutie služby finančného sprostredkovania. Ak používateľ osobné údaje neposkytne, Prevádzkovateľ nesmie poskytnúť službu finančného sprostredkovania.

Osobné údaje týkajúce sa zmluvy o finančnej službe budú oznámené výhradne finančnej inštitúcii, o uzatvorenie zmluvy s ktorou používateľ portálu GAMP.SK žiada.

Ad c) Osobné údaje potrebné pre účel optimalizácie používateľského rozhrania internetovej aplikácie GAMP.SK

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje používateľov portálu na účely optimalizácie používateľského rozhrania internetovej aplikácie GAMP.SK

Prevádzkovateľ spracúva najmä tieto osobné údaje:

meno, priezvisko, trvalý pobyt, prechodný pobyt, rodné číslo, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, kontaktné telefónne číslo, adresu elektronickej pošty a osobné údaje z dokladu totožnosti.

Trvanie spracúvania: po dobu činnosti Prevádzkovateľa.

Právny základ spracúvania: nariadenie (oprávnený záujem Prevádzkovateľa podľa článku 6, ods. 1, písmeno f) nariadenia, na základe posúdenia možného očakávania Používateľa, že spracúvanie na účel uvedený v tomto bode prebehne). Oprávnený záujem Prevádzkovateľa na spracovaní osobných údajov Používateľa spočíva v potrebe optimalizácie užívateľskej skúsenosti používateľov portálu, za účelom lepšieho a efektívnejšieho dodania služieb pre súčasných a budúcich používateľov

Prevádzkovateľ využíva na spracúvanie osobných údajov sprostredkovateľov, ktorý pre neho vykonávajú servisné služby (účtovné služby, analytická evidencia a podobne). Sprostredkovatelia vykonávajú svoju činnosť na základe sprostredkovateľských zmlúv pri splnení podmienok podľa článku 28 nariadenia.

Používateľ má právo:

požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa jeho osoby nasledovnými spôsobmi:

 • požadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o osobe spracúvané,

 • požadovať informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme a o postupe spracúvania a vyhodnocovania operácií,

 • požadovať presné informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal osobné údaje na spracúvanie,

 • požadovať zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.

Prevádzkovateľ poskytne používateľovi jednu kópiu osobných údajov, ktoré sa o používateľovi spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré používateľ požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak používateľ požiada elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ používateľ nepožiada o iný spôsob.

na opravu osobných údajov:

Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opraví (na žiadosť používateľa alebo aj z vlastnej iniciatívy) nesprávne osobné údaje, ktoré sa týkajú používateľa, prípadne osobné údaje doplní na základe doplnkového vyhlásenia používateľa.

na vymazanie osobných údajov:

Prevádzkovateľ vymaže osobné údaje o používateľovi bez zbytočného odkladu ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,

 • používateľ odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,

 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne,

 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha.

Prevádzkovateľ nevymaže osobné údaje len v prípadoch ak je možné, účelné a potrebné postupovať podľa článku 17, ods. 3 nariadenia.

na obmedzenie spracúvania:

Používateľ má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

 • používateľ napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,

 • spracúvanie je protizákonné a používateľ namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

 • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich používateľ na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Používateľa, ktorý dosiahol obmedzenie spracúvania prevádzkovateľ informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

na prenosnosť údajov:

Používateľ má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšej entite (ak sa spracúvanie zakladá na zmluve).

Vo všetkých prípadoch potreby komunikácie vo veciach ochrany osobných údajov (v prípade otázok, podnetov, žiadostí a námietok, potreby uplatnenia práv) sa prosím obracajte na zodpovednú osobu Prevádzkovateľa prostredníctvom zodpovednaosoba@umbrellagroup.sk. Prevádzkovateľ poskytne používateľovi informácie o postupe vo veciach žiadosti používateľa bezodkladne, najneskôr do jedného mesiaca od doručenia príslušnej žiadosti. Prevádzkovateľ informuje používateľa písomne, ak používateľ nepožiada o iný spôsob a takýto spôsob je technicky možný a je možné zaznamenať obsah poskytnutej informácie.

Používateľ je oprávnený vo veci ochrany jeho práva podľa nariadenia podať Úradu na ochranu osobných údajov sťažnosť.

(11) Záverečné ustanovenia
Portál GAMP.SK má informatívny a odporúčací charakter. V prípade, ak poisťovňa odmietne na základe uzatvorenej poistnej zmluvy používateľovi portálu GAMP.SK plniť z akéhokoľvek dôvodu, Prevádzkovateľ nezodpovedá používateľovi portálu GAMP.SKza akékoľvek hmotné, nehmotné, či finančné škody vzniknuté v súvislosti s neposkytnutím plnenia zo strany poisťovne.

Všetky informácie na stránkach sú poskytované pri najlepšom vedomí a svedomí Prevádzkovateľa, ktorý nenesie zodpovednosť za ich aktuálnosť, úplnosť či technickú presnosť.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek hmotné či nehmotné škody vzniknuté v súvislosti s použitím či zneužitím informácií zverejnených na týchto stránkach.

Prevádzkovateľ rovnako nezodpovedá za akúkoľvek škodu či poškodenie počítačovým vírusom pri sťahovaní údajov z portálu GAMP.SK.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo upravovať či meniť stránku a informácie na nej uvedené bez predchádzajúcfeho upozornenia.

Kliknutím obzvlášť na logá alebo internetovéadresy jednotlivých partnerských finančných inštitúcií, prípadne iné odkazy, uvedené na portáli GAMP.SK, je možné opustiť tieto stránky. Stránky iných subjektov,na ktoré odkazujú stránky Prevádzkovateľa, nie sú stránkami Prevádzkovateľa, ale sú prevádzkované inými subjektmi a Prevádzkovateľ nezodpovedá za ich obsah, či informácie v nich uvedené.

 

Rýchla voľba produktov

security-information cooperate payment-options