Gamp Logo

Obchodné podmienky portálu GAMP.SK

 

Pred akýmkoľvek použitím internetového portálu GAMP.SK (ďalej aj „Portál“) si pozorne prečítajte tieto obchodné podmienky používania portálu GAMP.SK. V prípade, ak nesúhlasíte s akýmkoľvek ustanovením obsiahnutým v týchto obchodných podmienkach, ihneď prestaňte portál GAMP.SK používať a opustite ho. Akýmkoľvek zotrvaním na portáli GAMP.SK a použitím tohto Portáluvyjadrujete svoj súhlas s týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre Vás ako používateľa portálu GAMP.SK právne záväzné.

Portál GAMP.SK slúži na sprostredkovanie uzatvárania poistných zmlúv a poskytovanie informácií o vybraných bankových produktoch.

 

(1) Prevádzkovateľ portálu a autorské práva
Vlastníkom a prevádzkovateľom portálu GAMP.SKje spoločnosť Umbrella Group, s.r.o., Štefánikova 15, 811 05 Bratislava, IČO: 44068000 (ďalej aj „Prevádzkovateľ“). Všetky práva vyhradené. Pokiaľ nie je uvedené inak, držiteľom autorských práv k stránkam a grafickým zobrazeniam týchto stránok, ako aj k informáciám a materiálom na nich uvedených a k ich usporiadaniu je spoločnosť Umbrella Group, s.r.o. Celý obsah týchto stránok vrátane textu, web designu, tzv. layout stránok, technických náčrtov, grafiky, vyobrazení a usporiadaní súborov, odporučenípoužívateľom portálu GAMP.SKje chránený autorským právom.

(2) Samostatný finančný agent
Spoločnosť Umbrella Group, s.r.o. je registrovaná ako samostatný finančný agent v Registri finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a viazaných finančných agentov vedenom Národnou bankou Slovenska pod číslom 79313.

Činnosť samostatného finančného agenta vykonáva spoločnosť Umbrella Group, s.r.o. na základe rozhodnutia Národnej banky Slovenska s číslom ODT-12458/2013 zo dňa 11.11.2013 v sektoroch: 1. poistenia alebo zaistenia, 2. kapitálového trhu, 3. prijímania vkladov, 4. poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov, 5. doplnkového dôchodkového sporenia, 6. starobného dôchodkového sporenia.

(3) Uzatvorenie poistnej zmluvy
Uzatvorenie poistnej zmluvy sa riadi Zákonom 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákonom č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých súvisiacich zákonov v znení neskorších predpisov, Zákonom č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi Európskej Únie a SR, všeobecnými poistnými podmienkami príslušnej poisťovne, ktorej produkt si používateľportálu GAMP.SK dojednal, ako aj Obchodnými podmienkami uvedenými na portáli GAMP.SK.

(4) Aktuálnosť dát a informácií uvedených na Portáli
Prevádzkovateľ dosahuje na portáli GAMP.SK maximálnu možnú presnosť dát a informácií. Avšak, Prevádzkovateľ neručí a nenesie zodpovednosť za zmeny poistných a úrokových sadzieb, bankových poplatkov, poistných podmienok, obchodných podmienok alebo za zmeny rozsahu poistného krytia, o ktorých ju partnerské poisťovne a/alebo banky včas neinformovali a rovnako neručí za poistné sadzby, úrokové sadzby, poistné podmienky a obchodné podmienky, ktoré nie sú súčasťou bankových a poistných produktov príslušnej poisťovne a/alebo banky dojednávaných Prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ rovnako neručí a nenesie zodpovednosť za zmeny v ponuke poistných a bankových produktov danej poisťovne a/alebo banky dojednávaných Prevádzkovateľom, ktoré Prevádzkovateľ nezačlenil do svojej ponuky z dôvodov technických alebo časových.

V prípade, že v objednávke poistnej zmluvy alebo v poistnej zmluve je z akýchkoľvek dôvodov uvedená nesprávna sadzba, Prevádzkovateľ alebo partnerská poisťovňa Prevádzkovateľa si vyhradzuje právo o takejto skutočnosti používateľa portálu GAMP.SK informovať a žiadať úpravu poistnej sadzby na správnu hodnotu podľa sadzobníka danej poisťovne; v prípade, že používateľportálu GAMP.SK nesúhlasí s úpravou sadzby na správnu hodnotu, Prevádzkovateľ alebo partnerská poisťovňa Prevádzkovateľa bude postupovať v súlade so zákonmi SR a všeobecnými poistnými podmienkami.

Používateľ portálu GAMP.SK je povinný pred uzavretím poistnej zmluvy s príslušnou poisťovňou oboznámiť sa so všeobecnými poistnými podmienkami príslušnej poisťovne.

(5) Platba poistného
Pokiaľ pri danom produkte nie je výslovne uvedené na portáli GAMP.SK inak, Prevádzkovateľ vyhlasuje, že žiadny používateľ tohto Portálu neplatí poistné ani akékoľvek iné finančné plnenie za dojednané poistenie priamo Prevádzkovateľovi. Používateľ zásadne platí poistné priamo danej poisťovni, ktorej produkt si dojednáva. Žiaden zamestnanec alebo spolupracovník Prevádzkovateľa nie je oprávnený vyberať od akéhokoľvek používateľa poistné, ani žiadne iné finančné prostriedky.

(6) Pravdivosť poskytnutých informácií klientom
Používateľ portálu GAMP.SK je zodpovedný za pravdivosť, úplnosť a vecnú správnosťúdajov a informácií, ktoré uviedol na tomto Portáli s úmyslom a cieľom uzatvoriť poistnú zmluvu. Ak používateľ pri vypĺňaní údajov alebo vo formulári dojednania poistenia uvedie nesprávne alebo neúplné údaje, prípadne zamlčí rozhodujúcu skutočnosť, nesie všetku právnu a finančnú zodpovednosť za škody, ktoré takýmto konaním používateľaPrevádzkovateľovi alebo príslušnej poisťovni vzniknú.

(7) Uzatváranie zmlúv na diaľku (online)
Používateľ portálu GAMP.SKmá možnosť využiť uzatvorenie zmluvy na diaľku (online). V tomto prípade používateľ obdrží návrh poistnej zmluvy vo formáte .pdf (okrem iného zaslaný na používateľom uvedenú e-mailovú adresu). Takýto návrh zmluvy sa v zmysle všeobecných poistných podmienok a zmluvných dojednaní príslušnej poisťovnea v zmysle Občianskeho zákonníka považuje za prijatýlen momentom zaplatenia (resp. pripísania) poistného na účet poisťovne. Ak poistné nie je zaplatené do termínu uvedeného v návrhu zmluvy, považuje sa návrh zmluvy za neprijatý a poisťovňa nie je týmto návrhom zmluvy viazaná.Poistné sa považuje za zaplatené momentom pripísania finančných prostriedkov na účet príslušnej poisťovne, pokiaľ vo všeobecnýchpoistných podmienkach poisťovne nie je uvedené inak. Poistná zmluva je v takom prípade uzavretá, len čo bolo poistné zaplatené.

Používateľ portálu GAMP.SK vyhlasuje, že sa oboznámil a súhlasí s podmienkami pre uzatváranie zmlúv na diaľku podľa Zákona č. 266/2005 Z.z.o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

(8) Zrušenie žiadosti o poistenie
V prípade výberu zaslania poistnej zmluvy poštou je používateľ oprávnený zrušiť svoju žiadosť o poistenie do podpisu poistnej zmluvy, a to najmä telefonicky alebo e-mailom. Po dojednaní poistky (podpise poistnej zmluvy a jej zaslaní) používateľ môže vypovedať zmluvu v súlade so všeobecnými poistnými podmienkami príslušnej poisťovne a právnymi predpismi.

(9) Klientske konto
Používateľovi, ktorý cez portál GAMP.SK uzavrie poistnú zmluvu, alebo prejaví záujem o iný finančný produkt a uvedie ako kontaktný údaj mailovú adresu, bude zaslané prístupové heslo na jeho klientske konto. Klientske konto si môže používateľ vytvoriť aj bez uzatvorenia konkrétnej poistnej zmluvy alebo iného produktu.

Klientske konto slúži najmä na správu existujúcich zmlúv registrovaného používateľa portálu GAMP.SK, na archiváciu poistných podmienok uzavretých zmlúv a obsahuje bonusové aplikácie, ku ktorým nemajú prístup nezaregistrovaní používatelia.

(10) Ochrana osobných údajov
Súhlasom s týmito obchodnými podmienkami používateľ portálu GAMP.SK súhlasí so spracovaním a uložením osobných údajov spoločnosťou Umbrella Group, s.r.o. na účely a spôsobom určeným v týchto obchodných podmienkach bez časového obmedzenia.

Niektoré údaje uvedené používateľom pri žiadosti používateľa o produkt (poistenie, vklad, úver) majú povahu osobných údajov v zmysle Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

Na účel poskytnutia služby Prevádzkovateľa portálu GAMP.SK používateľovi, dáva používateľ súhlas na použitie jednotlivých osobných údajov poskytnutých prevádzkovateľovi prostredníctvom vyplnenia formulára na portáli GAMP.SK.

Všetky údaje, ktoré používateľ portálu GAMP.SK poskytne, sú uložené na zabezpečenom serveri. Spoločnosť Umbrella Group, s.r.o. vyvinie maximálne úsilie na ochranu dát a osobných údajov používateľov portálu GAMP.SK. Prevádzkovateľ chráni osobné údaje svojich klientov, odoslané vo formulári dojednávania poistenia, medzinárodným bezpečnostným certifikátom od spoločnosti GoDaddy.

Osobné údaje týkajúce sa poistnej zmluvy budú oznámené výhradne poisťovni, o uzatvorenie zmluvy ktorej používateľ portálu GAMP.SK žiada. Spoločnosť Umbrella Group, s.r.o. si vyhradzuje právo použiť osobné dáta a údaje používateľov portálu GAMP.SK s cieľom zasielania informácií o novinkách a nových produktoch a službách portálu GAMP.SK a marketingovú činnosť pre produkty a služby portálu GAMP.SK; oblasť produktov a služieb ponúkaných spoločnosťou Umbrella Group, s.r.o. je predmetom informácií uvedených na portáli GAMP.SK. Používateľ so zasielaním reklamnej a marketingovej komunikácie súhlasí.
V zmysle ustanovení § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) Prevádzkovateľ poskytujúci služby portálu GAMP.SK informuje/poučuje používateľa o:
- Identifikačných údajoch prevádzkovateľa (uvedené v článku 1 týchto obchodných podmienok),
- účele spracúvania osobných údajov ako podmienke pre predloženie ponuky (v tomto článku týchto obchodných podmienok),
- zozname osobných údajov (zodpovedá položkám formulára vypĺňaného používateľom),
- dobrovoľnosti poskytnutia požadovaných osobných údajov(v tomto článku týchto obchodných podmienok),
- identite tretích strán, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté (v tomto článku týchto obchodných podmienok),
- o právach dotknutej osoby(v tomto článku týchto obchodných podmienok).

 Iné povinnosti podľa vyššie uvedeného ustanovenia § 15 zákona o ochrane osobných údajov Prevádzkovateľ portálu GAMP.SK vo vzťahu k používateľovi vzhľadom na poskytovanú službu nemá.

Každý používateľ portálu GAMP.SK je v zmysle § 28 zákona o ochrane osobných údajov oprávnený:

 - na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
d) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
g) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby;

- na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči

 a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

Používateľ portálu GAMP.SK má na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, právo u Prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona o ochrane osobných údajov, vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, Prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

Používateľ portálu GAMP.SK má na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, právo u Prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu Prevádzkovateľa, ktoré by malo pre používateľa právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Používateľ má právo žiadať Prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom Prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia Prevádzkovateľ informuje používateľa v lehote podľa § 29 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov Prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak Prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

Používateľ portálu GAMP.SK má právo žiadať vyššie uvedené, vo vzťahu k spracovávaným osobným údajom, okrem tých údajov, ktoré sú nutné k správe súčasných poistných zmlúv alebo iných produktov a služieb daného klienta, dojednaných prostredníctvom spoločnosti Umbrella Group, s.r.o. a najmä tých, ktoré spoločnosť Umbrella Group, s.r.o. musí uchovávať v zmysle Zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Používateľ portálu GAMP.SK má kedykoľvek právo požiadať spoločnosť Umbrella Group, s.r.o. o zrušenie zasielania správ zo strany spoločnosti Umbrella Group, s.r.o., a to najmä takých, ktoré bezprostredne nesúvisia s existujúcimi poistnými zmluvami alebo inými produktmi a službami daného používateľa dojednaných prostredníctvom spoločnosti Umbrella Group, s.r.o. Môže tak spraviť písomne na adresu spoločnosti, mailom na kontaktnú mailovú adresu info@gamp.sk alebo v nastavení svojho klientskeho konta.

Spoločnosť Umbrella Group, s.r.o. prehlasuje, že dodržiava zákonnú úpravu ochrany osobných údajov. Spoločnosť Umbrella Group, s.r.o. prehlasuje, že zo zákona je povinná oznámiť údaje Policajnému zboru Slovenskej republiky alebo iným štátnym orgánom v tých prípadoch, v ktorých to vyžadujú platné právne predpisy.

(11) Záverečné ustanovenia
Portál GAMP.SK má informatívny a odporúčací charakter. V prípade, ak poisťovňa odmietne na základe uzatvorenej poistnej zmluvy používateľovi portálu GAMP.SK plniť z akéhokoľvek dôvodu, Prevádzkovateľ nezodpovedá používateľovi portálu GAMP.SKza akékoľvek hmotné, nehmotné, či finančné škody vzniknuté v súvislosti s neposkytnutím plnenia zo strany poisťovne.

Všetky informácie na stránkach sú poskytované pri najlepšom vedomí a svedomí Prevádzkovateľa, ktorý nenesie zodpovednosť za ich aktuálnosť, úplnosť či technickú presnosť.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek hmotné či nehmotné škody vzniknuté v súvislosti s použitím či zneužitím informácií zverejnených na týchto stránkach.

Prevádzkovateľ rovnako nezodpovedá za akúkoľvek škodu či poškodenie počítačovým vírusom pri sťahovaní údajov z portálu GAMP.SK.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo upravovať či meniť stránku a informácie na nej uvedené bez predchádzajúceho upozornenia.

Kliknutím obzvlášť na logá alebo internetovéadresy jednotlivých partnerských finančných inštitúcií, prípadne iné odkazy, uvedené na portáli GAMP.SK, je možné opustiť tieto stránky. Stránky iných subjektov,na ktoré odkazujú stránky Prevádzkovateľa, nie sú stránkami Prevádzkovateľa, ale sú prevádzkované inými subjektmi a Prevádzkovateľ nezodpovedá za ich obsah, či informácie v nich uvedené.

 

Rýchla voľba produktov

security-information cooperate payment-options