: info@gamp.sk
: +421 948 507 186
Gamp Logo

Často kladené otázky a odpovede (Havarijné poistenie)

Všeobecné otázky

Aký je rozdiel medzi Havarijným poistením (Kasko) a PZP ?

Havarijné poistenie je poistenie majetku, pri ktorom je predmetom poistenia motorové vozidlo a kryje škody na poistenom vozidle, ktoré vzniknú v dôsledku poistených rizík. Povinné zmluvné poistenie (PZP) je poistenie zodpovednosti za škodu, za ktorej vznik zodpovedá držiteľ vozidla pri prevádzke motorového vozidla (podľa zákona č. 381/2011 Z. z.). Ide najmä o škody, ktoré sú spôsobené motorovým vozidlom na majetku alebo zdraví iného.

Ako zrušiť havarijnú poistku?

Spôsoby ako vypovedať havarijné poistenie nájdete v sekcii Zrušiť havarijné poistenie.

Aké rizika kryje havarijné poistenie?

Primárne havarijné poistenie kryje základné riziká ako sú havária, živel, krádež, vandalizmus. Bežnou súčasťou havarijného poistenia sú aj asistenčné služby. Doplnkovo sa dajú pripoistiť sklo, batožina, úraz, náhradné vozidlo. Podrobnejšie info nájdete v sekcii o havarijnom poisteni.

Kedy sa oplatí mať havarijné poistenie?

Havarijné poistenie je vo všeobecnosti vhodné mať, ak výška poistného je voči hodnote poisťovaného vozidla nízka. Zároveň sa zíde keď hodnota škody, ktorá môže vzniknúť je dostatočne veľká na to, aby ju človek vedel uhradiť bez problémov z vlastných zdrojov, ktoré by mu citeľne nechýbali.

Čo ovplyvňuje cenu havarijného poistenia?

Cenu havarijného poistenia ovplyvňuje najmä: cena vozidla, značka vozidla, spoluúčasť, vek držiteľa, vek vozidla, územná platnosť poistenia, okres evidencie vozidla / okres trvalého bydliska držiteľa,...

Všetky parametre ovplyvňujúce cenu poistenia nájdete vo vstupnom formulári, kde si môžete vypočítať cenu havarijného poistenia a porovnať jednotlivé ponuky poisťovní.

Prečo sa poisťuje v havarijnom poistení na novú cenu vozidla, keď je jeho hodnota nižšia?

Je to v dôsledku, že väčšina škôd z havarijného poistenia sú čiastkové škody, ktoré končia výmenou náhradných dielov, ktorých hodnota je rovnaká, či sa menia na novom aute alebo starom aute.

Avšak v havarijnom poistení je možné auto poistiť na novú cenu vozidla ako aj na obstarávaciu cenu vozidla:

  • Pri havarijnom poistení je poistná suma vo výške novej ceny vozidla smerodajnou hodnotou pre výpočet poistného, avšak maximálne poistné plnenie je v každom všeobecná hodnota vozidla. Pri tomto druhu výpočtu je sadzba poistného, ktorou sa násobí poistná suma bez ohľadu na vek vozidla stále rovnaká.
  • Druhým spôsobom výpočtu poistného je, keď sa vychádza z aktuálnej všeobecnej hodnoty vozidla. V tomto prípade však čím je auto staršie tým je sadzba poistného vyššia, nakoľko poistná suma je so stúpajúcim vekom vozidla nižšia.

Poistná udalosť a poistné plnenie z havarijného poistenia

Akým spôsobom je vyplácané poistné plnenie z havarijného poistenia?

Štandardné havarijné poistenie kryje v prípade čiastočnej škody primerané náklady:

  • na zaobstaranie materiálov a nových náhradných dielov v cenách stanovených výrobcom príslušnej značky,
  • nepresahujúce normohodinu práce pre danú značku obvyklú v danom regióne.

V prípade totálnej škody poisťovňa vypláca všeobecnú hodnotu vozidla, zníženú o spoluúčasť a hodnotu použiteľných zvyškov.

Kúpim si nové auto a po pár mesiacoch mám "totálku". Preplatí mi poisťovňa z môjho havarijného poistenia kúpu nového auta?

Ak vám ukradnú skoro nové auto alebo nastane totálna škoda poisťovňa vypláca z havarijného poistenia vždy maximálne len všeobecnú hodnotu vozidla (cenu, za ktorú sa obvykle dané auto predáva na trhu). Keďže výška amortizácie vozidla je najvyššia, keď je auto nové, za vyplatené poistné plnenie si už nové auto nekúpite - utrpíte finančnú stratu.

Táto finančná strata sa dá pokryť samostatným poistením tzv. GAP poistením, ktoré vám v prípade totálnej škody preplatí rozdiel medzi kúpnou cenou vozidla a všeobecnou hodnotou vozidla, ktorá je vyplatená z havarijného poistenia.

Nabúrali do mňa - mám si dať plniť z PZP alebo z havarijného poistenia?

Ak si dáte vyplatiť plnenie z Vášho havarijného poistenia, poisťovňa vám preplatí komplet opravu v nových dieloch avšak spoluúčasť si hradíte sami. Následne si poisťovňa vymáha vám vyplatené poistné plnenie od poisťovateľa škodcu, ktorý do Vás nabúral. Ak je výška plnenia od poisťovateľa škodcu väčšia ako to, čo Vám bolo vyplatené, môžete si nárokovať na zvyšok, čo vám buď čiastočne alebo pri novších autách aj úplne vie preplatiť spoluúčasť.

Pri plnení z PZP škodcu síce žiadnu spoluúčasť neplatíte, ale je preplácaná tzv. skutočná škoda, tj. materiál a náhradné diely po odpočítaní ich amortizácie.

Čo ak sa rozbije čelné sklo na aute a mám havarijné poistenie?

V niektorých poistných produktoch havarijného poistenia je čelné sklo štandardne kryté v základom balíku, kde si poisťovňa uplatňuje pri vzniku škody aj dojednanú spoluúčasť. Táto škoda má vplyv na priaznivý škodový priebeh, ktorý poisťovňa eviduje, čo v konečnom dôsledku ovplyvňuje aj priznaný bonus a výsledné poistné na ďalšie poistné obdobie.

Čelné sklo je možné taktiež samostatne pripoistiť, čím je možné zabezpečiť jeho krytie v produktoch, ktoré ho bežne nekryjú. Navyše týmto pripoistením sa krytie čelného skla oddeľuje od primárneho havarijného poistenia, má individuálnu zväčša minimálnu alebo žiadnu spoluúčasť a poistná udalosť neovplyvňuje bonus.

Mám nárok na náhradu škody z havarijného poistenia, ak mi niekto nabúral auto na parkovisku?

Áno máte nárok, ak vaše poistenie kryje riziko havárie a výška škody je vyššia ako dohodnutá spoluúčasť. Ideálne je danú skutočnosť nahlásiť na polícii, nakoľko ak do vás niekto nabúral na parkovisku a odišiel, tak sa jedná o dopravnú nehodu, ktorej páchateľ ušiel z miesta. Ak tak nespravíte môže to poisťovňa považovať za porušenie povinností zo strany poistníka a krátiť poistné plnenie.

Rýchla voľba produktov

security-information
Základné informácie o bezpečnosti
payment-options
Možnosti platby u nás