: info@gamp.sk
: +421 948 507 186
Gamp Logo

Často kladené otázky a odpovede (PZP)

Všeobecné otázky

Prečo je poistenie cez stránku GAMP.SK najvýhodnejšie?

 • Automatické uplatnenie všetkých zliav na PZP
 • Ušetríte na poistnom
 • GARANCIA najlepšej ceny PZP – bez vyjednávania
 • Šetrenie času
 • Možnosť výberu formy uzatvorenia zmluvy
 • Jednoduchosť uzatvorenia PZP
 • Okamžitá platnosť poistenia + zelená karta
 • Porovnanie ponúk naozaj všetkých poisťovní
 • Servis pri poistnej udalosti + pomoc s likvidáciou poistnej udalosti
 • Online správa zmlúv
 • Diskusia o produktoch a zdieľanie skúseností
 • Registrácia – množstvo výhod a Vaše konto

Základné otázky a otázky k procesu uzatvorenia

Čo potrebujem k uzatvoreniu zákonného poistenia a ako uzatvorím poistnú zmluvu PZP?

Podrobnejšie informácie o tom, ako uzavrieť zmluvu, nájdete v sekcii Ako uzatvoriť zmluvu Online.

Ako a komu mám zaplatiť splátku poistného?

Poistné za PZP vždy platíte vždy priamo na účet zvolenej poisťovne. Platbu uskutočňujete na základe detailu úhrady, ktorá Vám je zaslaná na e-mail. Platbu môžete uskutočniť prostredníctvom e-payu, internet bankingu vašej banky, prostredníctvom príkazu na úhradu alebo šekom.

Aký je rozdiel medzi technickým a kalendárnym rokom?

Pri kalendárnom roku trvá poistné obdobie vždy do 31.12. a nasledujúce poistné obdobie začína od 01.01 nasledujúceho roka. Pri technickom roku začína poistné obdobie dňom začiatku poistenia zodpovednosti napr. 05.09.2009 a trvá do 04.09.2010. Na stránke GAMP.SK sú poistné zmluvy uzatvárané na technický rok, nakoľko poisťovňe ustúpili od ponúkania produktov uzatváraných na kalendárny rok (a ak ich ešte v ponuke majú, tak za veľmi nevýhodných podmienok).

Ako je možné zistiť, kedy je potrebné podať výpoveď poistnej zmluvy PZP ku koncu poistného obdobia?

Stačí ak kliknete do sekcie - Kedy najneskôr musím podať výpoveď poistnej zmluvy PZP, kde nájdete všetky potrebné informácie.

Čo robiť v prípade, ak som nestihol nezaplatiť poistné za povinné zmluvné poistenie?

Každé motorové vozidlo musí byť kryté PZP. Táto povinnosť platí od prvého do posledného dňa, kedy je vozidlo v evidencii motorových vozidiel. Neuhradené poistné odporúčame zaplatiť čo najrýchlejšie, aby ste tak predišli zbytočným nepríjemnostiam. Pokiaľ chcete podať výpoveď je bezpodmienečne potrebné, aby bolo celé poistné zaplatené. Ak by sa stala poistná udalosť v období, v ktorom poistený mešká so splátkou poistného, poisťovňa môže na základe tejto skutočnosti vymáhať čiastočné alebo aj úplné preplatenie škody.

Ak poistenie nebolo uzavreté, alebo zaniklo z dôvodu, že ste nezaplatili poistné, držiteľ (príp. majiteľ) vozidla sa pokute nevyhne. Keďže ide o zákonnú povinnosť, Slovenská kancelária poisťovateľov v spolupráci s políciou túto skutočnosť odhalí spätne aj niekoľko rokov. Následne obvodný úrad pokutuje neplatičov až do výšky 3319.40 EUR / 100 000,24 Sk.

V prípade nezaplatenia splátky poistného do jedného mesiaca od jeho splatnosti, má poisťovňa právo zrušiť poistnú zmluvu z dôvodu nezaplatenia. 

Je cenová kalkulácia PZP na stránke GAMP.SK totožná s cenou, ktorú mi ponúknu vo vybranej poisťovni, alebo je to len orientačná suma?

Cena poistného pre PZP, ktorú ste si vypočítali na stránke GAMP.SK je správna a konečná, samozrejme, za predpokladu, že ste zadali správne údaje o poistníkovi a poisťovanom vozidle. Je ideálne, ak kalkuláciu realizujete použitím údajov vo vašom Osvedčení o evidencii (technický preukaz). Keď si vyberiete poisťovňu, konkrétny produkt PZP a vyplníte formulár s údajmi do návrhu zmluvy, naši pracovníci ho ešte skontrolujú. Ak by vo Vašich údajoch zistili nejakú nezrovnalosť (napr. neúplné VIN číslo, chyba v mene, adrese, zdvihový objem či výkon motora nezodpovedajúci značke vozidla a pod.), budú Vás kontaktovať, aby si údaje overili, príp. opravili. Ak by chybne zadaný údaj o vozidle mal mať za následok zmenu v automaticky vypočítanom poistnom, odsúhlasia si túto zmenu s vami. Následne by vám bol zaslaný návrh zmluvy s opravenými údajmi.

Niekedy sa stáva, že vypočítané poistné pre PZP na stránke GAMP.SK je nižšie, ako sa uvádza na stránkach poisťovne. Toto nie je chyba. Rozdiel môže byť spôsobený tým, že naša kalkulačka porovnáva poistenia po uplatnení maximálnych obchodných a internetových zliav a bonusov poisťovní, čiže nemusíte vyjednávať s poisťovňou, aby ste dostali lepšiu cenu PZP.

Evidencia vozidiel – kúpa, predaj, dovoz, vyradenie - zmeny v poistení

Čo mám robiť v prípade ak som predal alebo odhlásil vozidlo?

V prípade predaja vozidla novému vlastníkovi, zmeny držiteľa vozidla, prípadne pri vyradení vozidla z evidencie vozidiel, je nutné oznámiť túto skutočnosť poisťovni, nakoľko je dôvodom ukončenia Vašej zmluvy PZP. Do poisťovne je potrebné zaslať oznámenie o zrušení poistnej zmluvy povinného zmluvného poistenia spolu s kópiou Osvedčenia o evidencii s označením nového majiteľa, resp. potvrdenie o vyradení vozidla z evidencie, ak ste vozidlo vyradili.

V sekcii Chcem zrušiť PZP si viete vytvoriť potrebnú výpoveď poistnej zmluvy. Poisťovňa je povinná vrátiť vám nespotrebované poistné, pokiaľ ide o čiastku vyššiu ako 1,6597 € (50,00 Sk).

Čo robiť, ak potrebujem zrušiť PZP na auto, ktoré som práve predal, ale nemám k dispozícii kópiu starého TP? Stačí poisťovni k zrušeniu kúpno-predajná zmluva?

Poisťovňa okrem písomnej výpovede si v poisťovni k zrušeniu poistnej zmluvy  PZP bude vyžadovať doloženie kópie technického preukazu, prípadne doklad o odhlásení - ako dôkaz, že vozidlo bolo právoplatne predané, na základe ktorého ukončia poistnú zmluvu. V týchto dokladoch je vyznačený dátum odhlásenia, ktorý je pre nich smerodajný pri ukončení poistnej zmluvy. Doklad o odhlásení Vám vystavia na príslušnom dopravnom inšpektoráte. V niektorých prípadoch stačí, ak sa skúsite skontaktovať s kupujúcim, nech Vám pošle kópiu starého technického preukazu odhláseného vozidla, poprípade kópiu nového technického preukazu, kde je už motorové vozidlo zapísané s novým majiteľom. Poisťovňa je Vám povinná vrátiť nespotrebované poistné.

Kúpil som auto, ktorému zákonná poistka končí až o polroka. Teraz neviem, či sa poistenie PZP vzťahuje aj na mňa napriek zmene majiteľa?

V prípade kúpy vozidla je potrebné mať už pri prepise na dopravnom inšpektoráte, doklad o poistení - zelenú kartu nového platného poistenia, nakoľko zmenou držiteľa vozidla poistenie zaniká. PZP musí byť uzatvorené už na meno nového držiteľa vozidla. Predchádzajúce poistenie pôvodného držiteľa vozidla kúpou automaticky zaniká a je jeho povinnosťou oznámiť zánik poistenia z dôvodu predaja vozidla jeho poisťovni. Do poisťovne spolu s týmto oznámením je treba zaslať aj kópiu odhlášky, prípadne kópiu osvedčenia o evidencii, na ktorej je uvedený dátum odhlásenia vozidla.

Auto bolo vyradené z evidencie motorových vozidiel, nakoľko bolo zošrotované z dôvodu totálnej škody. Ako mám ďalej postupovať pri rušení poistnej zmluvy PZP a ako pri žiadosti o vrátenie nespotrebovaného poistného, ktoré som zaplatil na celý rok dopredu?

V tomto prípade je potrebné oznámiť zánik predmetu poistenia písomne do Vašej poisťovne spolu s príslušným dokladom preukazujúcim vyradenie vozidla z evidencie. Následne Vám poisťovňa vráti aj nespotrebované poistné – alikvotnú čiastku vypočítanú presne za obdobie, kedy vozidlo už nemohlo byť poistené. Odporúčame vo výpovedi PZP uviesť aj spôsob, akým má poisťovňa váš preplatok na poistnom realizovať - poukázaním na účet (uviesť číslo účtu) alebo poštovou poukážkou. Spomínané oznámenie si viete vytvoriť na našom portáli GAMP.SK v sekcii Chcem zrušiť zmluvu. Ak Vám aj medzičasom príde predpis poistného na ďalšie poistné obdobie neplaťte ho, nakoľko vozidlo už je vyradené z evidencie a z tohto dôvodu nie je čo poisťovať. V prípade, ak pri ukončení PZP máte nedoplatok na poistnom, bude ho od vás poisťovňa žiadať doplatiť

Kúpila som ojazdené auto a chcela by som ísť na políciu prepísať auto, ale nemám ešte PZP. Poistenie by som chcela uzatvoriť cez internet (keďže je to takto jednoduchšie a lacnejšie). Keby som teraz uzatvorila PZP cez internet, dostanem nejaké potvrdenie, ktoré bude stačiť odniesť na políciu alebo bude potrebný originál zaslaný z poisťovne?

Ak si uzatvoríte PZP online formou, tak po uzatvorení Vám budú na Váš e-mail zaslané všetky dokumenty vrátene poistnej zmluvy a zelenej karty – čo je potvrdenie o uzatvorení PZP, ktorým sa stačí preukázať na polícii pri prepise auta. Klienti, ktorí sa poistia online a vytlačia si farebne zelenú kartu, sa nemusia obávať, nakoľko je už dlhšiu dobu je využívaný tento spôsob a dopravné inšpektoráty tento spôsob dojednania zmluvy akceptujú. Na základe návrhu zmluvy môžete ihneď aj realizovať platbu poistného a doklad o zaplatení PZP taktiež predložiť na dopravnom inšpektoráte.

Otázky k dopravnej nehode

Kedy mám privolať políciu k nehode?

 • ak došlo k usmrteniu alebo zraneniu osoby,
 • ak došlo k poškodeniu cesty alebo všeobecne prospešného zariadenia (napr. poškodené dopravné značenie, verejné osvetlenie),
 • ak bola škoda spôsobená tretej osobe (poškodená budova alebo jej súčasť),
 • ak došlo k úniku nebezpečných látok,
 • ak je sporné určiť vinníka alebo vinník nechce uznať svoju vinu,
 • ak škoda prevyšuje 1,5-násobok väčšej škody, podľa trestného zákona tj. 3983 EUR (120.000,-Sk) alebo škodu nevieme určiť,
 • ak je vodič zúčastneného vozidla pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky,
 • ak je nehoda v zahraničí.

Ako sa mám správať, ak nie je povinnosť hlásiť škodovú udalosť polícii?

Je nutné sa s druhým účastníkom nehody dohodnúť na zavinení – určite ju treba uzavrieť písomne (podpísaný oboma zúčastnenými stranami), slúži k tomu:

 • Záznam o nehode“ (Európske hlásenie o dopravnej nehode) – každý klient GAMP.SK dostal toto tlačivo e-mailom pri dojednaní poistnej zmluvy (prípadne sa dá stiahnuť v sekcii Dokumenty)
 • Čistý list papiera - v prípade, že nie je po ruke „Záznam o nehode“ resp. „Vyhlásenie“, zavinenie sa môže dohodnúť na čistý list papiera, ktorý musí obsahovať základné informácie o dopravnej nehode, ako je identifikácia miesta a času nehody, jej účastníkov, vozidiel, príčiny, priebehu a následkov. Nesmú chýbať podpisy oboch strán.
 • Ak je možnosť urobiť niekoľko fotografií pomocou fotoaparátu alebo mobilného telefónu z miesta nehody.

Od ostatných účastníkov je nutné požadovať predloženie občianskeho preukazu, resp. iného dokladu totožnosti a dokladu o poistení zodpovednosti a opísať nasledovné údaje:

 • meno, priezvisko a bydlisko vodiča,
 • meno, priezvisko (resp. názov firmy) a bydlisko (resp. sídlo) vlastníka a držiteľa vozidla,
 • typ a evidenčné číslo vozidla (ďalej len „EČV“),
 • údaj, v ktorej poisťovni majú ostatní účastníci dopravnej nehody dojednané PZP + číslo potvrdenia o poistení zodpovednosti.

V prípade, že účastník nie je ochotný údaje poskytnúť alebo sa neviete dohodnúť na určení vinníka, odporučujeme privolať políciu.

Ako mám postupovať, keď sa nevieme dohodnúť, kto spôsobil dopravnú nehodu?

Za dopravnú nehodu sa považuje aj škodová udalosť, ak sa účastníci škodovej udalosti nedohodli na jej zavinení. V tomto prípade je nutné privolať políciu.

Čo mám robiť , ak neviem odhadnúť výšku škody na mojom vozidle alebo na inom majetku?

V takýchto prípadoch je dobré pre istotu privolať na miesto nehody políciu.

V akom časovom rozpätí som povinný nahlásiť poisťovni, že som spôsobil škodu ?

V prípade nehody na území SR do 15 dní, pokiaľ k nehode došlo v zahraničí, je lehota 30 dní.

Ako môžem ohlásiť škodu poisťovni?

Zavinenú škodu je možné ohlásiť:

 • online na stránke poisťovateľa - vyplnením online formulára,
 • osobne, na ktorejkoľvek pobočke poisťovní,
 • telefonicky prostredníctvom asistenčnej služby alebo infolinky danej poisťovne,
 • písomne prostredníctvom:

Tlačivo na nahlásenie poistnej udalosti nájdete v sekcii Dokumenty. V tlačive je nutné uviesť kontaktnú osobu, u ktorej je možné vykonať obhliadku poškodeného vozidla.

Ako mi môže pomôcť asistenčná služba?

V závislosti od konkrétnej poisťovne je možné využiť asistenčné služby z dôvodu nehody alebo poruchy vozidla 365 dní v roku a 24 hodín denne. Sú poskytované v rôznych variantoch rozsahu a limitov nasledovných služieb:

 • predcestovná asistencia - info o počasí, zjazdnosti ciest, výmenných kurzoch,...
 • technická asistencia (nehoda, porucha vozidla – odťah, náhradná doprava, ubytovanie, repatriácia vozidla na územie SR zo zahraničia, zámena paliva, atď),
 • administratívno-právne poradenstvo (tlmočenie, informácie o legislatíve atď.),
 • lekárska asistencia v zahraničí (preprava do liečebného zariadenia, repatriácia zranených a pod..).

Konkrétnu výšku limitov a rozsah nájdete v sekcii Dokumenty.

Ako sa mám správať, ak je dopravná nehoda v zahraničí?

 • Odporúčanie - vždy volať políciu a asistenčnú službu.
 • Je potrebné vypísať a podpísať oboma zúčastnenými stranami „Záznam o nehode“ (Európske hlásenie o dopravnej nehode). Tento záznam slúži poisťovni na vyhodnotenie poistnej udalosti. Zjednodušené je to tým, že formuláre vo všetkých európskych jazykoch majú identický vzhľad. „Záznamu o nehode“ aj v anglickej verzii.
 • Rovnako ako „Záznam o nehode“ je dôležitá policajná zápisnica. Tú by mali rovnako podpísať obaja vodiči, ale len v prípade, že s ňou súhlasia.
 • Klienti niektorých poisťovní, môžu využiť tlmočenie cez telefón v rámci asistenčnej služby uvedenom na asistenčnej karte. Zápisnica tak bude zrozumiteľná aj bez znalosti jazyka krajiny, v ktorej sa vodič práve nachádza. Prípadné výhrady sa uvedú do policajného protokolu v slovenčine.
 • Treba zistiť poisťovňu vinníka nehody, s ktorou má uzavreté PZP. Pokiaľ sa to nepodarí, poisťovňa sa dá identifikovať na základe evidenčného čísla vozidla vinníka a dátumu nehody, v národnej kancelárii štátu, v ktorom k nehode prišlo. Kontakt všetkých národných kancelárií je uvedený na zadnej strane zelenej karty.
 • V prípade, že k nehode došlo na území ktoréhokoľvek štátu Európskeho hospodárskeho priestoru (EEA), je právo uplatniť si svoje nároky na náhradu vzniknutej škody v SR, u likvidačného zástupcu poisťovne vinníka. Výhodou tohto konania je, že likvidačný zástupca, ktorý vybavuje poistnú udalosť v mene poisťovne vinníka, zastupuje túto poisťovňu v plnom rozsahu a komunikuje v slovenskom jazyku.
 • Likvidační zástupcovia ktorejkoľvek poisťovne členskej krajiny EEA spravujúcej PZP sú uvedení na webovej stránke Slovenskej kancelárie poisťovateľov.

Ako mám postupovať v nasledujúcom prípade: Spôsobím nehodu na parkovisku, ale majiteľ druhého vozidla nie je na mieste nehody, blokujem voľný prejazd vozidiel. Čo urobiť ako prvé? Čakať na majiteľa vozidla môže znamenať čakať aj niekoľko hodín (teoreticky), blokovať pri tom výjazd vozidiel. Volať políciu, aj keď škoda na oboch vozidlách nepresahuje výšku 1000€?"

Podľa zákona o cestnej premávke ide o škodovú udalosť. Keďže však majiteľa auta, do ktorého ste narazili, nemohli o zrážke informovať, lebo ste ho nepoznali a nevedeli by ste ho nájsť, je potrebné zavolať políciu. Škodová udalosť sa vtedy totiž z pohľadu zákona stáva dopravnou nehodou.
Ku každej dopravnej nehode treba volať políciu a zostať na mieste. Zákon dokonca vyžaduje "zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia dopravnej nehody, najmä premiestnenia vozidiel".

Rýchla voľba produktov

security-information
Základné informácie o bezpečnosti
payment-options
Možnosti platby u nás